Veelgestelde vragen

Bescherming van afzonderlijke ecosystemen is belangrijk, maar nog niet voldoende. Natuurgebieden die niet met andere gebieden in verbinding staan zijn kwetsbaar. Zeldzame dieren en planten lopen in kleine en geïsoleerde gebieden een groter risico op uitsterven. Daarom streeft de Nederlandse overheid ernaar om grote natuurgebieden te realiseren en deze gebieden onderling te verbinden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Veelgestelde Vragen

  • De Ecologische Hoofdstructuur (met de nationale parken) in Nederland is grotendeels een onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Het Natura 2000-netwerk is een ecologisch netwerk waar alle lidstaten van de Europese Unie aan bijdragen. Natura 2000 richt zich op het behouden en verder ontwikkelen van soorten en ecosystemen in afzonderlijke lidstaten, die in Europees opzicht van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is een ondersoort van de noordse woelmuis die in een geïsoleerde populatie in Nederland leeft (de Microtus oeconomus arenicola).

    Het voortbestaan van specifieke soorten en leefgebieden, zoals opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt met Natura 2000 in de EU-lidstaten (thans 27 Europese landen) gerealiseerd. Dit netwerk is onderdeel van het Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) van de Raad van Europa.

  • Om de samenwerking tussen de Nederlandse Nationale Parken met de parken elders in Europa te bevorderen, zijn de twintig nationale parken in Nederland lid van de Europese Federatie voor nationale parken (Europarc Federation). De Europarc Federation bestaat uit meer dan 370 leden (overheden, NGO’s en particulieren) uit 38 Europese landen. Europarc biedt de mogelijkheid om op de jaarlijkse bijeenkomsten en binnen de desbetreffende werkgroepen van Europarc ervaringen te delen op het gebied van natuurbescherming, beheer en inrichting, duurzaam toerisme, samenwerkingsvormen, marketing, monitoring, educatie en voorlichting.

  • Samenwerking binnen Europa, en met onze buurlanden in het bijzonder, is van groot belang. Een sprekend voorbeeld hiervan is het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide waarvan het grootste gedeelte in België ligt (het Vlaams Natuurreservaat De Kalmthoutse Heide). De zorg voor kwaliteit van de natuur is zowel in Nederlandse als Vlaamse handen. Een ander sprekend voorbeeld is het Nationaal Park De Meinweg dat deel uitmaakt van het Nederlands-Duitse Grenspark Maas-Swalm-Nette.

  • De samenwerking met de parken op Aruba en de Nederlandse Antillen is op 20 mei 2008 te St. Eustatius vastgelegd in een overeenkomst (MoU) tussen de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken. DCNA is een organisatie die sinds enkele jaren duurzaam beheer en bescherming van de natuur op Aruba en de Nederlandse Antillen van het Koninkrijk der Nederlanden bevordert.